TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ W WARSZAWIE TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Jesteś  osobą odwiedzjącą tę stronę
FE Wiedza Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusze EOG
Fundacja Batorego
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


Warszawa 02.09.2019 r.
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa


Postepowanie: nr 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych wprowadzających nowe rozwiązanie dotyczące pomocy rodzinom z problemem przemocy pt:" Zamiast Przemocy" Szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć warsztatowych w terminach ustalonych przez zamawiającego. Cykl szkoleń ma obejmować 5 warsztatów:

15-20.09.2019. Warsztat diagnozy rodziny (60 godzin zajęć)

Warsztaty te nastawione są na naukę budowania diagnozy rodziny oraz na otwarcie komunikacji i integrację grupy treningowej. Schemat diagnozy rodziny w załączeniu. Przed rozpoczęciem tego szkolenia, uczestnicy zapoznają się z proponowanym schematem diagnozy rodziny oraz zasadami jej budowania. W okresie poprzedzającym pierwszy warsztat przygotowują analizę i historię rodziny. Obejmuje ona wzorce wyniesione z rodziny pochodzenia, początkowe oczekiwania wobec partnera, rozczarowania i kryzysy, wojny domowe, wychowanie dzieci oraz analizę aktualnych relacji w rodzinie. Diagnoza ta obejmuje zarówno analizę od strony uczestnika jak i jego partnera. Na warsztatach każdy z uczestników przedstawi diagnozę rodziny przygotowaną według tego schematu.

17-22.09.2019. Warsztat aktywnej pracy socjalnej z rodziną (60 godzin zajęć)

Warsztaty te umożliwiają uczestnikom poszerzenie i pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poszukują sposobów motywowania do zmiany oraz formułowania i zawierania kontraktu terapeutycznego. Uczą się stopniowej weryfikacji diagnozy i programu korekcyjnego oraz dostosowywania jego realizacji do gotowości i możliwości rodziny. Warsztaty aktywnej pracy socjalnej obejmują analizę przypadków oraz ćwiczenie w psychodramatycznej formie rozwiązywania różnych trudnych sytuacji we wstępnej fazie pracy z rodziną. Umożliwiają też poznanie efektywnych metod pracy socjalnej. Zajęcia te ułatwiają także przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i uprzedzeń oraz pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z rodziną.

02-07.02.2020. Warsztat terapii małżeńskiej (60 godzin zajęć)

W trakcie tych warsztatów uczestnicy uczą się prowadzenia terapii indywidualnej każdego z partnerów zorientowanej na rodzinę oraz pracy z parą. Zajęcia obejmują zarówno analizę prowadzonych przez uczestników spotkań z parami jak i ćwiczenie różnych metod pracy z parą w formie psychodramatycznej. Szczególne znaczenie w pracy z rodziną nadajemy umiejętności uwzględniania indywidualnych ocen, potrzeb i problemów każdego z członków rodziny oraz bezstronności w poszukiwaniu rozwiązań i wspieraniu ich realizacji. Takie podejście jest szczególnie w rodzinach gdzie padają wzajemne oskarżenia o stosowanie przemocy. W okresie poprzedzającym te warsztaty uczestnicy prowadzą interwencje, konsultacje lub terapię par małżeńskich w swoich miejscach zamieszkania, natomiast ich przebieg, wyniki oraz trudności w realizacji omawiają i analizują w grupie treningowej w trakcie sesji warsztatowych. Zajęcia warsztatowe poświęcone są także pracy superwizyjnej nad trudnościami emocjonalnymi i uprzedzeniami uczestników ujawnianymi w trakcie ich pracy z rodzinami.

10-15.05.2020. Warsztat pracy nad relacjami z dziećmi (60 godzin zajęć)

Kolejne sesje warsztatowe poświęcone są analizie i metodom pracy z rodziną nad ich relacjami z dziećmi. Uczestnicy zajęć uczą się formułowania diagnozy rodziny uwzględniającej sposób traktowania i wychowania dzieci oraz specyfikę relacji rodziców z poszczególnymi dziećmi. Szczególna uwagę poświęcona jest różnym formom zaniedbywania dzieci. Duże znaczenie w pracy z rodzicami nad ich postępowaniem z dziećmi nadajemy umiejętności spojrzenia na relacje w rodzinie oczami dziecka oraz uwzględnienie jego subiektywnych ocen i przeżyć. Duże znaczenie nadajemy też umiejętności uczenia rodziców innych metod wychowywania dzieci niż poprzez kary i nagrody. Służy temu analiza przypadków oraz ćwiczenie różnych form pracy z rodzicami. Uczestnicy grupy mają okazję przećwiczyć w warunkach laboratoryjnych trudne sytuacje, które napotykają w swojej pracy z rodzicami oraz poznać i przećwiczyć nowe metody ich rozwiązywania. Warsztaty te zawierają też zajęcia superwizyjne.

13-18.09.2020. Warsztat interwencji kryzysowej (60 godzin zajęć)

Warsztaty te poświęcone są zasadom i metodom podejmowania interwencji kryzysowej w kryzysie indywidualnym lub rodzinnym. Zajęcia warsztatowe poświęcone są formułowaniu procedur rozpoznawania sytuacji kryzysowej, nawiązywania kontaktu, poszukiwania rozwiązań doraźnych i długofalowych oraz tworzeniu systemu oparcia. Zajęcia te obejmują zarówno analizę doświadczeń uczestników w zakresie interwencji kryzysowej jak i ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Uczestnicy tych warsztatów formułują też zasady oraz rozwijają umiejętności współpracy z innymi służbami w ramach lokalnej społeczności.

(razem 300 godziny zajęć). Liczebność grupy wynosi 12-14 osób. Przewidywana liczba trenerów 2 osoby prowadzące warsztaty w trybie 4-6 dniowych wyjazdów.

Oś priorytetowa IV. numer działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,
Tytuł projektu: Zamiast Przemocy
Kod CPV - 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2019- wrzesień 2020
Terminy mogą ulec zmianie w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem zamawiającego (np. prośba o zmianę terminów ze strony uczestników, działanie osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie zamówienia, siła wyższa, awarie itp., mające wpływ na termin zakończenia realizacji projektu).

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca musi posiadać certyfikat w zakresie reintegracji społecznej, doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów: udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 2 treningów interpersonalnych, 2 treningów umiejętności wychowawczych, 2 warsztatów budowania diagnozy problemowej, w łącznej liczbie 300 godzin zajęć warsztatowych w ostatnich 3 latach, dla co najmniej 20 osób - łącznej liczby odbiorców.

Ponadto powinien posiadać minimum 10 letnie doświadczenie w terapii rodzin i w bezpośredniej pracy z dziećmi. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do Zapytania.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę prowadzenie zajęć warsztatowych, kopię certyfikatu w zakresie reintegracji społecznej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących kwalifikacji.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, w szczególności o braku powiązań z Zamawiającym.

4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Janus Borkowska 022 6221315, e-mail: szkolenia@tpp.org.pl Złożenie oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkolenia@tpp.org.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego albo przesłać pocztą na adres:
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa

nie później niż do dnia 11.09.2019. do godz. 15.30.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium cenowe. Zamawiający podpisze umowy z wykonawcami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty, przy czym szczegółowe warunki mogą zostać określone w ramach dodatkowych uzgodnień podjętych przed podpisaniem umowy (w czasie uzgodnień Wykonawca nie może przedstawić warunków mniej korzystnych dla Zleceniodawcy niż w ofercie).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział w Warszawie do zawarcia umowy.

6. Pozostałe informacje

6.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
b) unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
6.2 W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
6.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania Oferenta.
6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.5 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
6.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
- będzie zawierać rażąco niską cenę, przy czym w przypadku podejrzenia złożenia takiej oferty Wykonawca w pierwszej kolejności zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny,
- będzie nieważna na podstawie innych przepisów.
6.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018 r., poz. 1986).
6.8 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Oferentów jest Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie,
b. dane osobowe Oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
c. odbiorcami danych osobowych Oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
d. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
e. obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
f. w odniesieniu do danych osobowych Oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g. Oferenci posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO;
h. Oferentom nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
wzór oferty Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
oświadczenie o braku powiązań Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDFNasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij