TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ W WARSZAWIE TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Jesteś  osobą odwiedzjącą tę stronę
FE Wiedza Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusze EOG
Fundacja Batorego
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


Warszawa 02.09.2019 r.
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa


Postepowanie: nr 2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (Zamawiający) składa zapytanie ofertowe dotyczące zakwaterowania obejmującego noclegi, dla uczestników i trenerów w ośrodku dla grupy 14 - 16 osób. Zamawiający przewiduje następujący rozkład zajęć: 5 zjazdów stacjonarnych (realizowanych w trybie 8 godzin zajęć dziennie podczas zjazdów 4-6 dniowych). Planowane terminy noclegów:
15-20.09.2019
17-22.09.2019
02-07.02.2020
10-15.05.2020
13-18.09.2020

2. Wymagania dotyczące obiektu

1. Położenie obiektu w województwie mazowieckim, zapewniające możliwość dotarcia na miejsce uczestnikom za pomocą komunikacji publicznej.
2. Położenie obiektu w spokojnej okolicy (zapewniona cisza i dostęp do terenów zielonych), preferowane położenie - tereny wiejskie.
3. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków podczas szkolenia przez uczestników oraz korzystania z sali wyposażonej w materace do prowadzenia warsztatów psychologicznych oraz urządzeń multimedialnych, tablice itp.)
5. Możliwość pracy w małych grupach warsztatowych 4-6 osobowych w oddzielnych pomieszczeniach.


Oś priorytetowa IV. numer działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,
Tytuł projektu: Zamiast Przemocy
Kod CPV 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2019- wrzesień 2020
Terminy mogą ulec zmianie w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem zamawiającego (np. prośba o zmianę terminów ze strony uczestników, działanie osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie zamówienia, siła wyższa, awarie itp., mające wpływ na termin zakończenia realizacji projektu).3. Dokumenty wymagane od Oferenta

3.1 Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. Ofertę należy sporządzić według Wzoru Oferty stanowiącego załącznik do Zapytania.
3.2 Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 dobę zakwaterowania grupy podczas prowadzenie zajęć warsztatowych.
3.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, w szczególności o braku powiązań z Zamawiającym

4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Janus Borkowska 022 622 13 15, e-mail: szkolenia@tpp.org.pl Złożenie oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkolenia@tpp.org.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego albo przesłać pocztą na adres:
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa

nie później niż do dnia 11.09.2019. do godz. 15.30.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium cenowe. Zamawiający podpisze umowę z usługodawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, przy czym szczegółowe warunki mogą zostać określone w ramach dodatkowych uzgodnień podjętych przed podpisaniem umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział w Warszawie do zawarcia umowy.

6. Pozostałe informacje

6.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
b) unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
6.2 W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
6.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania Oferenta.
6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.5 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
6.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
- będzie zawierać rażąco niską cenę, przy czym w przypadku podejrzenia złożenia takiej oferty Wykonawca w pierwszej kolejności zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny,
- będzie nieważna na podstawie innych przepisów.
6.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018 r., poz. 1986).
6.8 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Oferentów jest Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie,
b. dane osobowe Oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
c. odbiorcami danych osobowych Oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
d. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
e. obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
f. w odniesieniu do danych osobowych Oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g. Oferenci posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO;
h. Oferentom nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
wzór oferty Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
oświadczenie o braku powiązań Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDFNasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij