TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNECzłonek Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Członek Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej

Jesteś  osobą odwiedzjącą tę stronę
FE Wiedza Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusze EOG
Fundacja Batorego
 Polska Fundacja Dzieci i MłodzieżySPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO w 2015 r.


I. REALIZACJA PROGRAMÓW

W roku 2015 w ramach Towarzystwa Psychoprofilaktycznego prowadzone były następujące programy:

  1. Formułowanie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych.
  2. Wspieranie rozwoju środowiskowych form pracy z rodziną.
  3. Wspieranie integracji środowiska zawodowego.

FORMUŁOWANIE I UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH I ETYCZNYCH

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne opracowało i rozpowszechniało publikację "Założenia programowe, procedury, modele, standardy zawodowe". W jej opracowaniu brało udział kilkuset uczestników organizowanych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne i Towarzystwo Resocjalizacyjne szkoleń i konferencji.

Materiał ten prezentuje nasz sposób myślenia, wartości i standardy oraz uogólnione doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami oraz osobami uzależnionymi. Mamy nadzieję, że spopularyzowanie proponowanych przez nas form pracy oraz postulowanych rozwiązań będzie wspierać dalszą reformę systemu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom z grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną.

Towarzystwo kontynuowało upowszechnianie roku publikacji "O przemocy". Stanowi ona podsumowanie organizowanego od 2010 roku cyklu konferencji "Jak pomagać nie upokarzając", który poświęcony był standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych.

WSPIERANIE ROZWOJU ŚRODOWISKOWYCH FORM PRACY Z RODZINĄ

W 2015 roku Towarzystwo zrealizowało projekt "Poradnictwo dla rodzin z dziećmi". Jego celem była pomoc rodzinom z Warszawy oraz rodzinom zamieszkującym małe miejscowości wokół Warszawy w problemach związanych z opieką nad dziećmi. W małych miastach jest niewiele organizacji pomagających rodzinom. Rodziny z małych miejscowości obawiają się opinii sąsiadów, niechętnie proszą o pomoc, mają opór przed ujawnianiem komukolwiek swoich problemów. Aby im skutecznie pomagać trzeba pokonać te bariery, asystent powinien bardzo uważnie nawiązywać kontakt, wymaga to od niego taktu, powinien szanować granice stawiane przez członków rodziny, nie może niczego wymagać i narzucać. Rodziny te często mają złe doświadczenia związane z interwencją służb społecznych, szkoły, sądu, pomocy społecznej. Głównym problemem tych rodzin pozostaje jednak brak wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji, mają małą wiedzę o możliwych sposobach radzenia sobie, formach pomocy, rozwiązaniach prawnych. W ramach projektu, pomocą w formie asysty objętych zostało 7 rodzin (29 osób); dodatkowo, 7 osób skorzystało z bezpłatnej pomocy prawnej. Projekt współfinansowany był przez Wojewodę Mazowieckiego.

WSPIERANIE INTEGRACJI ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO

W roku 2015 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne brało udział w działaniach na rzecz integracji środowiska zawodowego oraz formułowania i upowszechniania standardów zawodowych. Przedstawiciele Towarzystwa brali stały udział w pracach Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, MEN, MPiPS, Rady Ekspertów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii MZ itp. oraz uczestniczyli w wielu konferencjach środowiska zawodowego.

W 2015 roku Towarzystwo Psychoprofilaktyczne brało też czynny udział w pracach Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej, w której skład wchodzą współpracujące ze sobą Stowarzyszenia i Fundacje, działające w środowiskach zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją społeczną. Towarzystwo upowszechniało raport na temat systemu przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin.


II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOSZTY
1. Projekt: "Poradnictwo dla rodzin z dziećmi" 17.947,- 
2. Opłaty sądowe, bankowe 420,- 
  Razem:  18.367,-
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 14.000,- 
2. Darowizny 1.950,- 
3. Inne przychody statutowe 2.400,- 
  Razem:  18.350,-


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij