TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ W WARSZAWIE TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Jesteś  osobą odwiedzjącą tę stronę
FE Wiedza Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusze EOG
Fundacja Batorego
 Polska Fundacja Dzieci i MłodzieżySPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE w 2015 r.


I. REALIZACJA PROGRAMÓW

W roku 2015 Oddział Warszawski Towarzystwa Psychoprofilaktycznego realizował następujące programy:

  1. Programy szkolenia zawodowego.
  2. Program usamodzielnienia wychowanków opieki zastępczej.
  3. Program wspierania rodzinnej opieki zastępczej.
  4. Program wspierania NGO i rozwijania współpracy ponadnarodowej.

PROGRAMY SZKOLENIA ZAWODOWEGO

1. Studium Asysty Usamodzielnienia

W ramach Studium Asysty Usamodzielnienia Towarzystwo prowadziło cykle szkolenia dla osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją, terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym i szeroko rozumianą pomocą społeczną, które mogą prowadzić lub wspierać proces usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej. Celem szkolenia było przygotowanie asystentów usamodzielnienia do pracy z młodzieżą przebywającą w opiece zastępczej i borykającą się z wieloma problemami wyniesionymi z rodzin pochodzenia, pogłębionymi w wyniku pobytu w opiece zastępczej. Uczyli się pomagania młodym ludziom w przełamywaniu kompleksów i nadrobieniu deficytów oraz pracy z ich rodzinami. Szkolenie nastawione było na rozwijanie dyspozycji i umiejętności pracy z osobami nieufnymi i nieumotywowanymi, takich jak: szacunek wobec klienta, partnerstwo, życzliwość, tolerancja, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz kompetencje zawodowe pomagającego (świadomość własnych wartości i ograniczeń, znajomość zasad etyki zawodowej, umiejętność formułowania specyficznej diagnozy i prowadzenia programu usamodzielnienia). Szkolenia prowadzone było w ramach projektu "Asystent usamodzielnienia" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z Funduszy EOG . W 2015 roku brało w nim udział 45 osób.

Efekty szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzają swoją wiedzę, umiejętności oraz dyspozycje emocjonalne zwiększające w istotnym stopniu ich kompetencje w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy, przestępczości, uzależnieniom, patologii rodziny i patologii społecznej. Przede wszystkim rozwijają umiejętności ułatwiające nawiązywanie osobistego kontaktu z podopiecznym, wychowankiem, pacjentem lub członkami jego rodziny. Uczą się formułowania wieloczynnikowej, systemowej diagnozy oraz programowania i realizacji specyficznego postępowania korekcyjnego Zadaniem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy z młodzieżą, nastawione na odbudowę poczucia wartości i sprawczości wychowanków. Aby to było możliwe niezbędne jest przełamanie u większości z nich utartych nawyków i schematów dotyczących pomocy, wychowania, autorytetu dorosłego - tego, że dorosły wie lepiej co jest dobre dla wychowanka, jak należy postąpić w danej sytuacji itp. Uczestnicy szkoleń zdobywają też umiejętności pracy zespołowej i superwizji.

2. Inne szkolenia, konsultacje i superwizje

Towarzystwo nasze współpracuje z wieloma zespołami zawodowymi z terenu całego kraju. Wspiera zespoły prowadzące programy psychoprofilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne lub resocjalizacyjne. Wiele zespołów szkoli systematycznie swoją kadrę w naszym Towarzystwie. Zespoły te chętnie korzystają z naszych doświadczeń, wypracowanych procedur i standardów zawodowych. Pracownicy tych zespołów przyjeżdżają na praktyki i wizyty studyjne do prowadzonych czy superwizowanych przez nas placówek. Często zespoły te konsultują swoje programy i trudności z naszymi superwizorami oraz uczestniczą w prowadzonych zajęciach warsztatowych i superwizyjnych. Konsultacje mają bardzo duże znaczenie, ponieważ pomagają w realizacji realnych programów. Pozwalają przekładać idee i założenia na praktyczne działanie, pomoc doświadczonych osób z wieloletnią praktyką umożliwia uniknięcie wielu problemów, zewnętrzna konsultacja korzystnie wpływa na współpracę w zespole. Wpływają korzystnie na identyfikację zespołu z programem, relacje w zespole, współpracę, programy dotyczące podopiecznych. W 2015 roku 53 osoby konsultowały prowadzone przez siebie programy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom marginalizowanym. Towarzystwo rekomenduje i certyfikuje absolwentów swoich szkoleń w zakresie uzyskanych przez nich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

B. PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKÓW OPIEKI ZASTĘPCZEJ

W 2015 roku Towarzystwo przeprowadziło program usamodzielnienia dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Asysta usamodzielnienia (prowadzona zgodnie z Modelem usamodzielnienia wypracowanym przez Towarzystwo w ramach projektu innowacyjnego POKL "Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia") była główną formą pomocy wychowankom uczestniczącym w projekcie. Relacja wychowanka z asystentem bazowała na więzi i zaufaniu. Jej celem była nie tylko pomoc w uzyskaniu niezbędnych do dorosłości doświadczeń i umiejętności ale przede wszystkim rozwiązanie problemów emocjonalnych blokujących rozwój wychowanka. Główną przyczyną trudności we wchodzeniu wychowanków w dorosłe życie są problemy emocjonalne, szczególnie dotyczące braku poczucia wartości i sprawczości, braku realnych perspektyw oraz nieufności wobec ludzi. Cały proces usamodzielnienia prowadzony był przez jedną osobę - asystenta usamodzielnienia, który był w stałym i intensywnym kontakcie z wychowankiem oraz ze wszystkimi ważnymi dla niego osobami. Koordynował także pozostałe działania wspierające rozwój wychowanka. Pomoc asystenta miała charakter zindywidualizowany, była dostosowana do potrzeb i możliwości wychowanka oraz dotyczyła wyłącznie spraw i obszarów wspólnie z nim uzgodnionych. W programie wzięło udział 7 wychowanków. Projekt współfinansowany był przez Wojewodę Mazowieckiego.

C. PROGRAM WSPIERANIA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

W 2015 roku Towarzystwo przeprowadziło warsztaty dla opiekunów zastępczych. Wszyscy opiekunowie stanowili rodziny zawodowe, niespokrewnione, dwie pełniły również funkcję pogotowi rodzinnych. Na program szkolenia składały się 4 warsztaty: komunikacji interpersonalnej; nawiązywania kontaktu i zawierania kontraktu z dzieckiem; warsztaty dotyczące podstawowych reguł i relacji w rodzinie zastępczej oraz rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci w opiece. Poza tematyką poruszaną na warsztatach bardzo ważny dla uczestników był wspólnie spędzany czas, możliwość wymiany doświadczeń, rozmów o trudnościach, kryzysach, podobieństwach i różnicach w pełnieniu opieki zastępczej. Osoby z wieloletnim stażem dzieliły się doświadczeniem z początkującymi, wspólnie analizowali błędy popełniane w pracy z dziećmi, rekomendowali sobie wzajemnie szkolenia, grupy wsparcia, ośrodki udzielające pomocy. Najważniejszym doświadczeniem dla wszystkich okazało się spojrzenie na rodzinę zastępczą oczami dziecka i rodzica biologicznego. Doświadczenie to uwrażliwiło ich na problemy słabych rodzin i trudnych wychowanków. W warsztatach wzięło udział 13 osób. Projekt współfinansowany był przez Wojewodę Mazowieckiego.

D. PROGRAM WSPIERANIA NGO I ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

W ramach projektu "Asystent Usamodzielnienia, Towarzystwo wspierało osoby i zespoły pomagające w przygotowaniu do samodzielności młodzieży zagrożonej marginalizacją (przede wszystkim absolwentów pieczy zastępczej, placówek resocjalizacyjnych, terapeutycznych), zgodnie z wypracowanym przez TPP modelem usamodzielnienia. W 2015 roku; 45 osób z NGO zostało przeszkolonych i przygotowanych do pełnienia funkcji asystenta usamodzielnienia; trzech trenerów-wolontariuszy współprowadziło warsztaty i uzyskało kwalifikacje do prowadzenia szkoleń; 10 zespołów z całej Polski (53 osoby) skorzystało z konsultacji realizowanych programów. 12 wolontariuszy wzięło udział w warsztatach przygotowujących do roli lidera zespołu, szkolenia i pozyskiwania wolontariuszy, budowania zespołu i prowadzenia warsztatów. Opis modelu upowszechniony został wśród instytucji i organizacji w całej Polsce. Partnerem w realizacji projektu była Poradnia Rodzinna z Norwegii prowadzona przez Ski Medical Center.


II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. KOSZTY PROWADZONYCH PROGRAMÓW
1. Projekt: "Asysta usamodzielnienia" 195.625,-
2. Projekt: "Program usamodzielnienia dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych" 14.000,-
3. Projekt: "Konsultacje i warsztaty dla opiekunów zastępczych" 18.644,-
4. Inne szkolenia (treningi, superwizje, organizacja, itp.) 63.000,-
5. Koszty organizacyjne (biuro, materiały, itp.) 4.195,-
6. Koszty opłat bankowych i sądowych, usługi 3.972,-
Razem: 299.436,-
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Fundacja im. Stefana Batorego (Program Obywatele dla Demokracji)-Fundusze EOG 174.126,-
2. Wpłaty indywidualne 63.000,-
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 28.000,-
4. Darowizny 30.250,-
5. Składki członkowskie 1.750,-
Razem:  297.126,-


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij